^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

ETFW grudniu 2017 r. kolejowi partnerzy społeczni, Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) oraz Wspólnota Europejskich Przedsiębiorstw Kolejowych i Infrastrukturalnych (CER) zgromadzili się na dorocznym posiedzeniu plenarnym w ramach Sektorowego Dialogu Społecznego na kolei.

Partnerzy społeczni pobudzili europejski dialog społeczny w kolejnictwie, angażując się w program prac na kolejne dwa lata (2018-2019). CER i ETF postanowiły przyjąć program prac, który będzie uwzględniał bieżące trendy i wyzwania stojące przed sektorem kolejowym, ze szczególnym uwzględnieniem kolejowego transportu towarowego w UE. W następnym okresie programowania będą prowadzić wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa, zdolności do zatrudnienia, cyfryzacji i integracji kobiet.

Posiedzenie plenarne było również okazją do wymiany informacji z Komisją Europejską na temat trwającej rewizji dyrektywy o maszynistach, która jest oparta na wiążącej umowie CER-ETF z 2004 r. W sprawie "Europejskiej licencji dla kierowców wykonujących transgraniczne usługi interoperacyjne".

Czytaj więcej...

ETF wraz z Europejską Federacją Związków Zawodowych kontynuuje prace nad ważnym stanowiskiem związków zawodowych odnośnie Dyrektywy ERZ.

Wyjściowym jest tekst wspólnego stanowiska przegotowanego przez Europejską  Federację Związków Zawodowych, który znajduje się poniżej. 
W chwili obecnej, w obliczu szybko następujących zmian demograficznych, zmian środowiskowych oraz technologicznych fundamentalne prawo pracowników do informacji i konsultacji na temat przewidywanych decyzji, które mogą ich dotyczyć, jest jeszcze bardziej kluczowe niż do tej pory. Chociaż w 2009 roku miało miejsce przekształcenie Dyrektywy ERZ mające na celu udoskonalenie ERZ w kwestii ich ustanawiania oraz funkcjonowania, kilka istotnych niedociągnięć nadal powinno zostać poprawionych w treści Dyrektywy, aby stała się efektywna i spełniała swoje zadanie.

Czytaj więcej...

Gdzie jesteśmy

17 czerwca 2015 roku Parlament Europejski (PE) i Rada Ministrów Transportu (Rada) znaleźli kompromis w sprawie Filaru Technicznego 4. Pakietu Kolejowego (dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa, regulacji dyrektywy w sprawie interoperacyjności, ERA). Rada poparła kompromis w dniu 30 czerwca 2015 roku (COREPER), Komitet Transportu PE poparł kompromis w dniu 10 listopada 2015 roku. Sprawa ma być poddana pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się wraz z głosowaniem nad Filarem Politycznym (zachowując pakiet razem).

Czytaj więcej...

Obszerna dyskusja na temat prawa do strajku odbyła się podczas 43 Kongresu ITF w sierpniu ubiegłego roku, a w oparciu o moją poprzednią korespondencję w grudniu ubiegłego roku sytuacja stała się jeszcze bardziej poważna. Teraz jest czas, aby podjąć zdecydowane działania w tej sprawie, która odwołuje się do istoty ruchu związkowego.

Czytaj więcej...

Podsumowanie głównych osiągnięć:

Otwarcie rynku kolejowego i zarządzanie

Ministrowie przeprowadzili debatę na temat dwóch wniosków w celu poprawy usług kolejowych w UE takich jak otwarcie rynków krajowych usług pasażerskich i silniejszego zarządzania (czwarty pakiet kolejowy). Dyskusja ma doprowadzi do dalszych prac nad projektami. "Po trzech semestrach poświęconych wyłącznie technicznemu filarowi 4 Pakietu Kolejowego, byłem dumny gościć dzisiaj pierwszy raz na strategicznej debacie poświęconej filarowi politycznemu Pakietu", powiedział minister Lupi.

Czytaj więcej...

 

Wczoraj, w środę 26 lutego 2014, Parlament Europejski (PE) przyjął w pierwszym czytaniu 4-ty Pakiet Kolejowy. Mimo osłabienia niektórych zasad dotyczących wniosku Komisji, Parlament Europejski w zasadzie przyjął otwarcie rynku krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i dalsze ograniczenia dla zintegrowanych przedsiębiorstw kolejowych.

Czytaj więcej...

Instytucje UE: Komisja Europejska i Parlament Europejski

W związku ze zbliżającym się rozszerzeniem Unii Europejskiej i koniecznością harmonizacji zachodnio- i środkowo-wschodnioeuropejskiej infrastruktury, paneuropejskie korytarze transportowe mają wysoki priorytet w porządku prac instytucji UE. Instytucje UE określają ten proces mianem "integracji sieci TINA (sieci transportowej CEE) w rozszerzonej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)".

Czytaj więcej...

Celem liberalizacji transportu kolejowego w Europie jest wzrost połączeń w ruchu transgranicznym, szczególnie w odniesieniu do przewozów towarowych, także zachęcenie coraz nowych przedsiębiorstw przewozowych do udziału w tych formach transportu.

Czytaj więcej...

W związku ze swoim stanowiskiem w kwestii Drugiego Pakietu Kolejowego i z okazji Międzynarodowego Dnia Działania Pracowników Kolei (14 marca), ETF proklamuje poniższe żądania:

Czytaj więcej...

Sporządzone na jako wnioski końcowe Konferencji ETF/ITF Korytarz II - wizja transportu i integracji społecznej poza granicami rozszerzonej Unii Europejskiej

Czytaj więcej...

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.