^Do góry

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” reprezentuje interesy pracownicze członków NSZZ „Solidarność” zatrudnionych w grupie PKP oraz w innych podmiotach gospodarczych związanych z transportem kolejowym.

  • Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność"

    Historia kolejowej Solidarności stanowi integralną część dziejów całego ruchu Solidarność. Sekcja jest też zrzeszona w Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Workers Federation) z siedzibą w Brukseli. .

  • Krajowa Sekcja olejarzy NSZZ "Solidarność"

    Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" – część zawodowa centrali związkowej - Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zrzeszająca pracowników wszystkich spółek kolejowych, wchodzących w skład grupy PKP lub wywodzących się z niej.

Henryk SikoraPierwsze posiedzenie podzespołu ds. infrastruktury odbyło się 23 lutego 2017 r. Prowadzili je przedstawiciele Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W zespole uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów, związków zawodowych i pracodawców kolejowych (spółek).

Przedstawiciel Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryk Sikora zgłosił tematy, którymi jego zdaniem zespół powinien się zająć w pierwszej kolejności. Wśród nich znalazły się pilna potrzeba zawarcia Kontraktu wieloletniego – Programu utrzymaniowego, na okres minimum 5 lat, który określałby m.in. ilość kilometrów linii i wielkość środków finansowych, które rząd przeznaczałby na utrzymanie państwowej sieci linii kolejowych.

Następnym tematem, który wymaga omówienia i wypracowania kierunków działań, to elementy infrastruktury kolejowej, które znalazły się w sprywatyzowanej spółce PKP Energetyka oraz ich budowa w trakcie prowadzonych inwestycji na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. Zasygnalizował również problem, z którym dotychczas nikt nie potrafił sobie poradzić, to jest aportowanie przez PKP S.A. budynków i budowli niezbędnych do działalności gospodarczej PKP PLK S.A., oraz gruntów pod torami kolejowymi, o czym mówi ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji p.p. PKP.

Próbą uporządkowania wieloletnich zaniedbań w tym obszarze ma zająć się zespół majątkowy.

W dyskusji podkreślono, że utrzymanie infrastruktury jest nie medialne i zaniedbywane. Po zakończeniu inwestycji na liniach kolejowych wchodzą one w zakres utrzymania i następuje wzrost prac utrzymaniowych co wymaga kilkuletniego przygotowania (planowanie, zakup odpowiednich maszyn, uzyskanie w UTK dopuszczenia maszyn do ruchu itp.). Warto podkreślić, że linia jeszcze przez co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji musi spełniać te same parametry techniczne. W sytuacji kiedy wymóg ten nie zostanie spełniony UE może zażądać zwrotu poniesionych nakładów na inwestycję.

Określenie właściwego poziomu finansowania utrzymania w okresach kilkuletnich nie tylko leży w interesie PKP PLK S.A., ale również spółek utrzymaniowo - naprawczych (PNIUIK Kraków, PPMT Gdańsk, DOLKOM Wrocław, DOM Poznań), dla których jest to potrzebne jak tlen do życia.

Inne sprawy, którymi zespół powinien się zająć, zgłoszone przez jego uczestników to: wysokość i sposób naliczania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej, finansowanie utrzymania i modernizacji infrastruktury dworcowej, rozdzielenie utrzymania i inwestycji od prowadzenia ruchu (zdaniem niektórych uczestników zespołu, procesy te w ramach PLK się wykluczają), realizacja inwestycji.

Ustalono, że tematem następnego spotkania będzie prezentacja efektów prac dotychczasowych zespołów, które w przeszłości zajmowały się zagadnieniami infrastrukturalnymi (np. tzw. szczyt kolejowy) oraz aktualnych założeń do Programu Utrzymaniowego. Następne spotkanie zespołu zaplanowano na dzień 29 marca br.

Notował: Henryk Sikora

                                                                                                                                   

Copyright © 2013. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność"  Rights Reserved.